• Fri brevfrakt (spårbart från 59kr)
  • Snabba leveranser med Instabox
  • Öppet köp i 90 dagar

 Fri brevfrakt

 90 dagars öppet köp

Hej alla kunder!

Nu börjar semesterperioden på SkalHuset dra igång, och nedan finner du viktig information om hur det påverkar dig som kund samt lite förtydliganden kring våra processer; hur vi arbetar, våra köpevillkor och lite annan information.


OBS. Svar på dom vanligaste frågorna hittar du i vårt hjälpcenter, vänligen läs där först innan du kontaktar oss: help.skalhuset.se
 

Kundservice:

Vecka 31 samt 32 är vår telefon och chatt stängd. Vi svarar som vanligt på mail.

Vår kundservice har vecka 24 till vecka 27 öppet måndag till fredag 09.00-18.00. Vecka 28 till vecka 30 har vår kundservice öppet 09.00-15.00.

Under dessa tider är vår telefon öppen, vi svarar på chatt/SMS/WhatsApp/Messenger samt besvarar mail. Vårt mål är att alltid besvara ditt mail inom en timme, men det vi lovar dig som kund är att vi besvarar ditt mail inom 48 timmar. OBS. Detta gäller vardagar, under helger arbetar vi inte. Om du mailar oss på en fredag, har vi alltså till tisdag nästkommande vecka på oss att svara. 

Alla returer behandlas inom 10 vardagar från att vi mottagit din retur, men det kan tyvärr förekomma förseningar på grund av personalbrist. Vi har ingen möjlighet att leta efter just din retur, då detta tar för lång tid. Alla returer blir behandlade i den ordningen vi mottar dom. Har din retur inte blivit behandlad och din faktura håller på att förfalla kan du antingen betala din faktura eller flytta fram förfallodatumet på fakturan. Detta gör du antingen via Mina Sidor hos Collector eller via deras app (App Store, Google Play). Nedan är instruktioner för hur du gör detta i appen:

1. Logga in i appen
2. Klicka på fliken "Fakturor"
3. Välj fakturan det gäller
4. Klicka på "Förläng betaltiden"
5. Klicka på "Förläng med 14 dagar"

Flytta fram förfallodatum via Mina Sidor:

1. Logga in på Mina Sidor
2. På fakturan det gäller, klicka på "Visa faktura"
3. Klicka på "Förläng betaltiden"
4. Klicka på "Förläng med 14 dagar"


Om du gjort en felbeställning och önskar stoppa din order, finns det en liten möjlighet att vi kan göra detta. I så fall måste du ringa eller chatta med oss under kundservice öppettider. Om du mailar oss, eller på något annat sätt kontaktar oss utanför kundservice öppettider kan vi inte påverka din beställning, utan du får då returnera din beställning enligt ångerrätten: Information om ångerrätt

Om du inte fått svar på ditt ärende, maila oss inte på nytt tack. Om du mailar oss på nytt uppdateras ditt ärende och det hamnar per automatik längst ner i kön. Du får alltså svar snabbare om du inte mailar oss angående samma ärende flera gånger.

Vi kan under inga omständigheter ändra adress på en redan lagd beställning. Var därför extra noggrann med att dubbelkolla så din leveransadress stämmer.

 

Lager/Leverans:

Det vi lovar dig som kund är att alla beställningar innan kl 16.00 skickas samma vardag. Under sommaren kan undantag från detta ske. Väljer du PostNord ombud, PostNord hemleverans eller Instabox som leveranssätt prioriterar vi din order, om du beställer innan kl 16.00. Väljer du ett annat fraktalternativ är vårt mål att hinna skicka alla beställningar som inkommer innan kl 13.00. På måndagar kommer vi prioritera beställningar som inkommit fredag-söndag. Beställningar som inkommer på måndagar kommer skickas senast tisdag. 

Står det att en produkt har en leveranstid på 3-6 vardagar betyder detta att produkten ligger på vårt extralager. Räkna då med att leveranstiden är snarare sex vardagar än tre. Detta betyder att vi skickar EJ din beställning samma dag du lägger ordern. Har du bråttom att få din beställning, välj inte någon av dessa produkter. Har du beställt flera produkter på samma order skickas alla produkter samtidigt. Vi gör EJ delleveranser. Vänligen notera att leveransdagar anges i vardagar, vilket EJ inkluderar helger/helgdagar.

 

Får du ett meddelande att ditt varubrev är levererat fast det inte finns något i brevlådan? Ibland scannar PostNord ut ditt varubrev från terminalen och sedan levererar dom det dagen efter. Under sommaren har PostNord väldigt många sommarjobbare, vilket gör att leveranstiden kan variera. Har du inte fått din beställning efter utlovad leveranstid, vänligen avvakta två-tre dagar extra innan du kontaktar oss. I 99 fall av 100 kommer din beställning dyka upp, men eventuellt någon dag för sent.

Vill du vara säker på att din beställning kommer fram i tid samt ha möjlighet att följa din beställning, välj ALLTID ett spårbart alternativ som PostNord ombud eller Instabox. Väljer du brevfrakt kan vi inte på något sätt spåra din beställning eller svara på var din beställning är. 

 

Om du bor i Södertälje eller närområdet får du gärna besöka vår butik i Lunagallerian! Avslutningsvis vill vi alla på SkalHuset önska våra kunder en fin sommar!
 

English

The vacation period at SkalHuset is now starting, and below you will find important information about how it affects you as a customer as well as some clarifications about our processes; how we work, our terms of purchase and some other information.


Answers to the most commonly asked questions can be found in our help center, please read there first before contacting us: help.skalhuset.se
 

Customer service:

Week 31 and 32 our phone and chat are closed. We are answering emails as usual.

Our customer service is open week 24 to week 27, Monday to Friday 09.00-18.00. Week 28 to week 34, our customer service is open 09.00-15.00.

During these hours, our phone is open, we answer chat/text messages/WhatsApp/Messenger and emails. Our goal is to always answer your email within an hour, but what we promise you as a customer is that we answer your email within 48 hours. NOTE. This applies to weekdays, during weekends we do not work. If you email us on a Friday, we have until Tuesday next week to answer.

All returns are processed within 10 business days from when we receive your return, but there may unfortunately occur some delays due to staff shortages. We have no opportunity to look for your return in particular, as this takes too much time. All returns are processed in the order we receive them in. If your return has not been processed and your invoice is due, you can either pay your invoice or extend the payment period. You do this either via My Pages at Collector or via their app (App Store, Google Play). Below are instructions for how to do this in the app:

1. Log in to the app
2. Click the "Invoices" tab
3. Select the invoice in question
4. Click "Extend the payment period"
5. Click "Extend by 14 days"

Extend the payment period via My Pages:

1. Log in to My Pages
2. On the invoice in question, click "Show invoice"
3. Click "Extend the payment period"
4. Click "Extend by 14 days"

 

If you have made an incorrect order and wish to stop your order, there is a small possibility we can do this. In that case, you must call or chat with us during customer service's opening hours. If you email us, or in any other way contact us outside customer service's opening hours, we can not change/cancel your order, but you can return your order according to the right of withdrawal: Information about right of withdrawal

If you have not received an answer to your email, do not email us again, please. If you email us again, your case will be updated and it will automatically end up at the bottom of the queue. You will therefore receive an answer faster if you do not email us regarding the same matter several times.

We can under no circumstances change the address for an order. Therefore, be extra careful to double check that your delivery address is correct.


Stock / Delivery:

What we promise you as a customer is that all orders before 16.00 are sent the same weekday. During the summer, exceptions from this can take place. If you choose PostNord ombud, PostNord hemleverans or Instabox as your delivery method, we prioritize your order, if you order before 16.00. If you choose another shipping option, our goal is to have time to send all orders received before 13.00. On Mondays, we will prioritize orders received Friday-Sunday. Orders received on Mondays will be sent no later than Tuesday.

If it says that a product has a delivery time of 3-6 weekdays, this means that the product is in our extra warehouse. Expect the delivery time of these products to be six business days rather than three. This means that we do NOT send your order the same day you place the order. If you are in a hurry to get your order, do not choose any of these products. If you have ordered several products on the same order, all products will be sent at the same time. We do NOT make partial deliveries. Please note that delivery days are stated in weekdays, which does NOT include weekends/holidays.
 

Have you received a message that your order has been delivered but there's nothing in the mailbox? Sometimes PostNord scans out your parccel from the terminal and then they deliver it the next day. During the summer, PostNord has a large number of summer workers, which means that delivery times can vary. If you have not received your order within the promised delivery time, please wait two-three days extra before contacting us. In 99 cases out of 100, your order will show up, but possibly a day late.

If you want to be sure that your order arrives on time and have the opportunity to follow your order, ALWAYS choose a traceable shipping option such as PostNord ombud or Instabox. If you choose "brevfrakt", we can in no way track your order or answer to where your order currently is.

If you live in Södertälje or the surrounding area, you are welcome to visit our store in Lunagallerian! We all at SkalHuset wish our customers a nice summer!

Produkten har blivit tillagd i varukorgen